Вгору
за людьми
за відеозаписами
за блогами
за спільнотами
за аудіозаписами
Ласкаво просимо

Правилах користування Сайтом Одногрупники

Адміністрація Сайту пропонує Вам послуги (сервіси) Сайту на умовах, що вказані в  даних Правилах користування Сайтом Одногрупники. Враховуючи вказане, Вам необхідно  уважно ознайомитися з умовами цих Правил, які розглядаються Адміністрацією Сайту як публічна оферта відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.

 1. Загальні положення.
  1. Дані  Правила користування Сайтом Одногрупники ( надалі - Правила) розроблені Адміністрацією Сайту і визначають умови використання і розвитку Сайту, а також права та обов'язки його Користувачів і Адміністрації. Правила поширюються також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.
  2. Дані  Правила є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Адміністрацією Сайту, предметом якого є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використання Сайту і його сервісів ( далі - Послуги). Крім цих Правил, невід’ємною частиною угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту є всі спеціальні документи , що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.
  3.  Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цими Правилами до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті є дією, що свідчить про прийняття пропозиції, а саме означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цих Правил відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.
  4.  Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ці Правила є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Правил розташовується в мережі Інтернет за адресою: odnogrupniki.com.ua/rules . Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти Умови на предмет їх зміни та / або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та / або доповнень до чинних Правил означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.
  5. Сайт Одногрупники  є інтернет-ресурсом та являє собою сукупність інформації і програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою odnogrupniki.com.ua Всі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси ( доменного імені) odnogrupniki.com.ua належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам відповідно цими Правилами та чинним законодавством України
  6.  Справжніми Правилами встановлено умови, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ ) у складі окремих розділів Сайту, можуть належати Користувачам Сайту та іншим особам, що самостійно створили та / або розмістили зазначені об'єкти на Сайті без безпосередньої участі Адміністрації Сайту.
  7. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: odnogrupniki.com.ua
  8.  Користувачем Сайту є фізична особа, яка заповнила реєстраційну форму та зареєструвалась на Сайті, яка наділена необхідною правосуб'єктністю для акцепту даних Правил.
  9.  При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, включаючи унікальні для кожного Користувача логін (адреса електронної пошти або комбінацію з латинських букв і цифр для входу на Сайт ) і пароль доступу до Сайту, а також прізвище та ім'я. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію.
  10. Надаючи послуги з використання Сайту і його сервісів ( далі - Послуги Сайту), Адміністрація Сайту, вважає, що Користувач:
   1. володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію та використовувати цей Сайт;
   2. вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Послугами Сайту;
   3. усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується Користувачем про себе, може ставати доступною для інших користувачів Сайту і користувачів Інтернету, може бути скопійована і поширена такими користувачами;
   4. усвідомлює, що деякі види інформації, передані іншим Користувачам, не можуть бути видалені самим Користувачем;
   5. ознайомлений з цими Правилами, висловлює свою згоду з ними і приймає на себе зазначені в них права та обов'язки.
  11. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної (збираної) інформації про користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна з метою виконання Адміністрацією Сайту зобов'язань перед Користувачем.
  12.  Користувач несе передбачену чинним законодавством України відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України  наданої при реєстрації інформації.
  13. При реєстрації Користувач погоджується з цими Правилами і приймає на себе зазначені в них права та обов'язки, пов'язані з використанням і функціонуванням Сайту.
  14.  Після успішної реєстрації Користувача на Сайті Адміністрація бере на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цих Правилах.
  15. Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач немає права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Користувач на використовуваному його апаратно- програмному забезпеченні може дозволити зберігання логіна і пароля (з використанням файлів cookies) для подальшої автоматичної авторизації на Сайті.
  16.   Якщо Користувачем не доведено зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються вчиненими відповідним Користувачем. У випадку несанкціонованого доступу до логіну та паролю і / або персональній сторінці Користувача, або розповсюдження логіна і пароля Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.
  17. Користувач як власник інформації, розміщеної на власній персональній сторінці, усвідомлює, що за винятком випадків, встановлених цими Правилами та чинним законодавством України, Адміністрація Сайту не бере участь у формуванні та використанні змісту та контролі доступу інших користувачів до персональної сторінки Користувача.
 2. Адміністрація Сайту Одногрупники.
  1.  Звернення, пропозиції та претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації Сайту в зв'язку з даними Правилами та всіма питаннями щодо функціонування та використання Сайту,  а також запити уповноважених законодавством України  осіб можуть бути спрямовані на поштову адресу що вказана у п. 3.1 . цих Правил.
  2.  Відносно функціонування і розвитку Сайту Адміністрація керується діючим законодавством України, цими Правилами та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту з метою регламентації надання Користувачам окремих сервісів Сайту.
  3.  Жодні положення цих Правил не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.
  4. Права Адміністрації Сайту.
   1. Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.
   2. Адміністрація Сайту має право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цих Правил, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цими Правилами (включаючи приватні повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Вам такою дією.
   3. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити персональну сторінку Користувача і (або) призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач становить загрозу для Сайту і (або) його користувачів. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за здійснене відповідно до цих Правил тимчасове блокування або видалення інформації, або видалення персональної сторінки (припинення реєстрації) Користувача. Видалення персональної сторінки Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на ній, а також всієї інформації Користувача, введеної при реєстрації на Сайті. Після видалення персональної сторінки Користувач втрачає права доступу до Сайту .
   4. Адміністрація Сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов'язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту.
   5. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Сайту і виконання цих Правил Адміністрація Сайту має технічну можливість доступу до персональних сторінок користувачів, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цими Правилами.
   6.  Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність та послуги.
   7. Надавати Користувачу за плату право використання Додаткових функцій Сайту на умовах, передбачених цими правилами та  відповідною додатковою  угодою  між Користувачем та Адміністрацією Сайту.
  5. Обов’язки Адміністрації сайту
   1. Адміністрація Сайту на умовах, викладених у цих Правилах надає можливість Користувачу  використовувати Сайт Одногрупники.
   2.  Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту і зобов'язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв і перерв.
   3. Здійснює поточне управління Сайтом, визначає його структуру, зовнішній вигляд, дозволяє або обмежує доступ до нього.
 3. Обов'язки Користувача Сайту Одногрупники
  1.  При користуванні Послугами Сайту Користувач зобов'язаний:
   1. дотримуватися положень чинного законодавства України, цих Правил та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;
   2. надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією;
   3. інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля та логіна Користувача;
   4. не надавати доступ іншим Користувачам до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації у разі, якщо це може призвести до порушення законодавства України та/або цих Правил , спеціальних документів Адміністрації Сайту;
   5. не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
   6. зберігати в таємниці і не надавати іншим Користувачам і третім особам персональні дані (включаючи, але не обмежуючись, домашніми адресами, номерами телефонів, адресами електронної пошти, паспортними даними, банківською інформацією) та інформацію про приватне життя інших Користувачів і третіх осіб, що стали йому відомими в результаті спілкування з іншими Користувачами та іншого використання Сайту, без отримання відповідного попереднього дозволу останніх;
   7. здійснювати резервне копіювання важливої ​​для Користувача інформації, що зберігається на його персональній сторінці.
  2.  Користувачеві при використанні Сайту забороняється:
   1. реєструватися як Користувач від імені або замість іншої особи («фальшивий акаунт») або реєструвати групу (об'єднання) осіб або юридичну особу в якості Користувача, при цьому, можлива реєстрація від імені та дорученню іншої фізичної особи або юридичної особи за умови отримання необхідних повноважень в порядку та формі, передбачених чинним законодавством України;
   2. вводити користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача;
   3.  спотворювати відомості про себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або організаціями;
   4.  завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати та надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:
    1. містить погрози, дискредитує, ображає, порочить честь та гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб; порушує права неповнолітніх осіб;
    2. є вульгарною або непристойною, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;
    3. містить сцени нелюдського поводження з тваринами; містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
    4. містить екстремістські матеріали; пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій, містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
    5. містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
    6. носить шахрайський характер;
    7. а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги чинного законодавства України.
   5. незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб;
   6. здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Користувачів Сайту;
   7. використовувати програмне забезпечення і здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;
   8.  завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати та надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми;
   9. використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та (або) взаємодії з Сайтом і його сервісами;
   10.  будь-яким способом, у тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, зламу, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;
   11. здійснювати незаконні збір і обробку персональних даних інших осіб;
   12. здійснювати (намагатися отримати) доступ до яких-небудь Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією Сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувач відповідно з окремою угодою з Адміністрацією;
   13. відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати Послуги для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувач відповідно з умовами окремої угоди з Адміністрацією;
   14. розміщувати комерційну і політичну рекламу без дозволу Адміністрації Сайту  та  поза спеціальних розділів Сайту, встановлених Адміністрацією Сайту. Придбання Користувачем платних послуг на Сайті здійснюється в порядку, встановленому в спеціальних документах Адміністрації, розміщених на Сайті.
   15.  розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, порушує інтереси Користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.
  3.  Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснювані на свій ризик.
  4.  У разі незгоди Користувача з цими Правилами або їх оновленнями, Користувач зобов'язаний відмовитися від його використання, поінформувавши про це Адміністрацію Сайту.
 4. Права Користувача Сайту Одногрупники.
  1. Користувач має право зареєструвати не більше однієї персональної сторінки на Сайті.
  2.  Після реєстрації Користувач отримує право самостійно в особистих некомерційних цілях створювати, використовувати і визначати зміст власної персональної сторінки та умови доступу інших Користувачів до її змісту, а також отримує можливості доступу і розміщення інформації на персональних сторінках інших користувачів (за умови отримання відповідних прав доступу від їх власників), використання соціальних віджетів Одногрупники на сторонніх сайтах без додаткової авторизації. При використанні соціальних віджетів Користувачем стороннім сайтам не надаються дані про логін та пароль Користувача, а також його дані, захищені налаштуваннями приватності.
  3. Щодо інформації про себе Користувач має право:
   1. самостійно видаляти раніше розміщену Користувачем інформацію на Сайті;
   2. самостійно видаляти персональну сторінку Користувача.
  4. розміщувати на Персональній Сторінці інформацію про себе, додавати фотографії, записи, оцінювати та коментувати фотографії і записи інших Користувачів;
  5.  здійснювати пошук інших Користувачів у спільнотах Користувачів, а також за інформацією, що відома Користувачу і відповідної інформації, що розміщується Користувачами на Персональних сторінках;
  6.  відправляти і отримувати Приватні повідомлення, додавати повідомлення в обговореннях;
  7.  здійснювати інші, не заборонені чинним законодавством України та цими Правилами дії, пов'язані з використанням Сайту.
 5. Умови щодо захисту прав інтелектуальної власності
  1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти та їх добірки (далі - Контент), є об'єктами виняткових прав Адміністрації, Користувачів Сайту і інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені.
  2. Крім випадків, встановлених цими Правилами, а також чинним законодавством України, ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою.
  3. Користувач, розміщуючи на Сайті належний йому на законних підставах Контент, надає іншим користувачам невиключне право на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробку (у тому числі на роздруківку копій) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.
  4. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.
  5. Крім свого власного Контенту, Користувач немає права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних і інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явним чином вираженої згоди правовласника на такі дії.
  6. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в справжніх Правилах або у випадку явно вираженої згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.
  7.  Якщо інше явно не встановлено в цих Правилах, ніщо в цих Правилах не може бути розглянуте як передача виняткових прав на Контент.
  8. Розміщуючи свій Контент на Сайті, Користувач передає Адміністрації право робити копії свого Контенту з метою впорядкування і полегшення публікації і зберігання призначеного для користувача Контенту на Сайті.
  9. Розміщуючи свій Контент в будь-якій частині Сайту, Користувач автоматично безоплатно надає Адміністрації невиключне право на його використання шляхом копіювання, публічного виконання, відтворення, переробки, перекладу і поширення для цілей Сайту або у зв'язку з ними, у тому числі для його популяризації. Для зазначених цілей Адміністрація може виготовляти похідні твори або вставляти Контент Користувача в якості складових частин у відповідні збірники, вчиняти інші дії, службовці досягненню зазначених цілей.
  10. Якщо Користувач видаляє свій Контент з Сайту, права, згадані в п. 5.8. - 5.9. цих Правил, будуть автоматично відкликані, проте Адміністрація має право зберігати архівні копії користувача Контенту протягом невизначеного терміну.
  11. Сайт містить (або може містити) посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику  звуки, відео, інформацію, додатки, програми та інший Контент, що належить або надходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності і охороняються відповідно до законодавства України.
  12. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності і т.п.). Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб або в їх Контенті.
  13. Розміщені на Сайті посилання або керівництва по завантаженню файлів і (або) втановленню програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.
  14. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.
  15. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт та перейти до сайтів третіх осіб або використовувати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на свій ризик і з цього моменту ці Правила більше не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачеві варто керуватися застосовними нормами і політикою, у тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використовувати.
 6. Обробка та використання інформації про Користувачів.
  1.  Інформація про Користувачів включає в себе персональні дані Користувача та інші дані про Користувача, що обробляються Адміністрацією Сайту.
  2.  Персональні дані користувачів включають в себе:
   1. дані, що надаються Користувачами і мінімально необхідні для реєстрації на Сайті: ім'я, прізвище, стать, номер мобільного телефону та / або адреса електронної пошти;
   2. надаються Користувачами з використанням розділу редагування своїх сторінок на Сайті (у тому числі, але не виключно,  дата народження, рідне місто, родинні зв'язки, домашня адреса, інформація про освіту);
   3.  додатково надаються Користувачами за запитом Адміністрації Сайту з метою виконання Адміністрацією Сайту зобов'язань перед Користувачами. Адміністрація Сайту має право, зокрема, запросити у Користувача копію документа, що посвідчує особу, або іншого документа, що містить ім'я, прізвище, фотографію Користувача, а також іншу додаткову інформацію, яка, на розсуд Адміністрації Сайту, буде необхідною і достатньою для ідентифікації такого Користувача і дозволить виключити зловживання та порушення прав третіх осіб.
  3.  Інша інформація про Користувачів, що обробляється Адміністрацією Сайту  включає в себе:
   1.  стандартні дані, автоматично отримувані http та / або https -сервером при доступі до Сайту і наступних діях Користувача (IP-адреса хоста, вид операційної системи користувача, сторінки Сайту, відвідувані користувачем);
   2. інформація, що автоматично отримується при доступі до Сайту з використанням закладок (cookies);
   3. інформація, створювана користувачами на Сайті поза розділом редагування сторінок (у тому числі статуси, записи у мікроблозі, фотографії, аудіозаписи, відеозаписи, коментарі та ін.);
   4. інформація, отримана в результаті дій Користувача на Сайті (зокрема, інформація про додавання інших користувачів в список друзів, розміщення фотографій, додавання відеозаписів та ін.);
   5. інформація, отримана в результаті дій інших користувачів на Сайті (зокрема, позначки, зроблені на відеозаписах і фотографіях іншими Користувачами).
  4. Відповідно до п.2 ч.1 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», підставою для обробки персональних даних є укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних. Враховуючи, що дані правила є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Адміністрацією Сайту, окремої згоди Користувача на обробку його персональних даних не потрібно.
  5. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до діючого законодавства України. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачеві послуг, в тому числі, з метою перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси та розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи сайту. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Адміністрація Сайту має право використовувати надану Користувачем інформацію, в тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України  (в тому числі з метою попередження та/або припинення незаконних та/або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснено  лише відповідно до чинного законодавства України щодо захисту персональних даних.
  6.  Збір персональних даних Користувача здійснюється на Сайті при реєстрації, а також у подальшому при внесенні користувачем за своєю ініціативою додаткових відомостей про себе за допомогою інструментарію Сайту.
  7. Персональні дані користувача знищуються при:
   1. самостійному видаленні Користувачем даних зі своєї персональної сторінки; 
   2. самостійному видаленні Користувачем своєї персональної сторінки;
   3. видаленні Адміністрацією Сайту інформації, що розміщується Користувачем, а також персональної сторінки Користувача у випадках, встановлених цими Правилами користування.
   4.  У разі самостійного видалення Користувачем персональної сторінки Адміністрація Сайту зберігає на своїх електронних носіях персональні дані Користувача протягом 180 днів з моменту вилучення персональної сторінки. Після закінчення вказаного строку персональні дані знищуються.
 7. Відповідальність сторін при користуванні Сайтом Одногрупники
  1.  Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв'язку із створенням і розміщенням інформації на власній персональній сторінці на Сайті, а також у зв'язку з розміщенням інформації на персональних сторінках інших Користувачів і в інших розділах Сайту відповідно до чинного законодавства України. Порушення цих Правил та чинного законодавства України тягне за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.
  2. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) на Сайті або з його допомогою. Користувач немає права завантажувати, передавати або публікувати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому відповідно до законодавства України.
  3. Адміністрація Сайту може, але не зобов'язана, переглядати на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або користувачів на свій розсуд, з будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує ці Правила, законодавство України та/або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших Користувачів або третіх осіб.
  4. Адміністрація Сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, не бере участі в формуванні змісту персональних сторінок Користувачів і не контролює та не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту або формування і використання змісту персональних сторінок Користувачів на Сайті.
  5.  В інформаційній системі Сайту та його програмному забезпеченні відсутні технічні рішення, що здійснюють автоматичні цензуру і контроль дій та інформаційних відносин Користувачів з використання Сайту.
  6.  Адміністрація Сайту не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів і робить дії із захисту прав та інтересів осіб і забезпечення дотримання вимог законодавства України лише після звернення зацікавленої особи до Адміністрації Сайту в установленому порядку.
  7.  Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цих Правил.
  8. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-який збиток комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов'язаний з викачуванням матеріалів з ​​Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті
  9.  Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту: САЙТ І ЙОГО СЕРВІСИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВСІ СКРИПТИ, ПРОГРАМИ, КОНТЕНТ І ОФОРМЛЕННЯ САЙТУ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є». АДМІНІСТРАЦІЯ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО САЙТ АБО ЙОГО СЕРВІСИ МОЖУТЬ ПІДХОДИТИ АБО НЕ ПІДХОДИТИ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ ВИКОРИСТАННЯ. АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ МОЖЕ ГАРАНТУВАТИ І НЕ ОБІЦЯЄ НІЯКИХ СПЕЦИФІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА / АБО ЙОГО СЕРВІСІВ; Щоб уникнути НЕПОРОЗУМІНЬ КОРИСТУВАЧЕВІ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ В ЗАВАНТАЖУВАННІ З САЙТУ АБО ЗА РОЗМІЩЕНИМИ НА НЬОМУ ПОСИЛАННЯХ, І ВИКОРИСТАННІ БУДЬ-ЯКИХ ФАЙЛІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ рекомендує використовувати ТІЛЬКИ ЛІЦЕНЗІЙНЕ, У ТОМУ ЧИСЛІ АНТИВІРУСНЕ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; ВИКОРИСТОВУЮЧИ САЙТ, ви погоджуєтеся, ЩО ЗАВАНТАЖУЄТЕ З САЙТУ АБО З ЙОГО ДОПОМОГОЮ БУДЬ-ЯКІ МАТЕРІАЛИ НА СВІЙ ВЛАСНИЙ РИЗИК І НЕСЕТЕ ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ ВКАЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ЗБИТКИ, ЩОМОЖУТЬ БУТИ ЗАПОДІЯНІ КОМП'ЮТЕРУ КОРИСТУВАЧА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ, ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО БУДЬ -ЯКУ ІНШУ ШКОДУ; НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ АБО ЇЇ ПРЕДСТАВНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КОРИСТУВАЧЕМ АБО ПЕРЕД БУДЯ-ЯКИМИ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ за БУДЬ-ЯКІ непрямі, випадкові, НЕНАВМИСНі ЗБИТКИ, ЧИ ВТРАЧЕНИЙ ПРИБУТОК АБО ВТРАЧЕНІ ДАНІ, ШКОДУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ АБО РЕПУТАЦІЇ, ВИКЛИКАНИЙ У зв'язку з ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ, ВМІСТУ САЙТУ АБО ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ, ДО ЯКИХ ВИ АБО ІНШІ ОСОБИ ОТРИМАЛИ ДОСТУП ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ, НАВІТЬ ЯКЩО АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ ПОПЕРЕДЖАЛА або вказувала на можливість такої шкоди .
 8. Прикінцеві положення
  1.  Ці Правила складають угоду між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту та його сервісів.
  2.  Ці Правила регулюються і тлумачаться відповідно до чинного законодавства України. Питання, не врегульовані Правилами, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
  3.  У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цих Правил, Користувач і Адміністрація Сайту докладуть всі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо спори не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.
  4.  Правила набувають чинності для Користувача з моменту його приєднання до них і діють протягом невизначеного терміну.