Вгору
за людьми
за відеозаписами
за блогами
за спільнотами
за аудіозаписами
Перегляд блогу
Конспект уроку №1 з музичного мистецтва , 8 клас
https://odnogrupniki.com.ua/notes/edit/10229Мистецтво, 8 клас.

Тема 1. Стилі та напрями мистецтва: античний, візантійський, романський, готика, ренесанс
Урок 1
Тема. Стиль у мистецтві.
Мета. Ознайомити з поняттями «мистецтво», «стиль», «індивідуальний стиль митця»; розглянути етапи розвитку мистецтва, познайомити із назвами стилів мистецтва минулого, повторити поняття «види мистецтва», «художній образ».
Розвивати вміння учнів розуміти різновиди мистецтва та знаходити відмінності між видами мистецтва, впізнавати вид мистецтва за ілюстрацією, надавати характеристику художньому образу твору живопису, висловлювати свої власні судження від перегляду твору, розвивати вміння знаходити спільні риси між видами мистецтва.
Виховувати інтерес до різних видів мистецтва, творчості відомих митців, до історії розвитку видів мистецтва та індивідуального стилю митця.

Тип уроку: комбінований, інтегрований, урок уведення в тему.
Обладнання: мультимедійна дошка, презентації та відеофільми до теми. Ілюстрації до теми: Л. да Вінчі «Пані з горностаєм», М. Пимоненко. «Вечоріє», наскельний малюнок у печері Шове, наскельний рельєф «Ритуальний танок» у Танумі, зображення Вестмінстерського абатства у Лондоні, Лондонського симфонічного оркестру та Версальського парку, М. Манізер. Пам’ятник Т. Шевченку в Києві.

Основні поняття для засвоєння: мистецтво, стиль, індивідуальний стиль митця. Теорія мистецтва для засвоєння: етапи розвитку мистецтва, назви стилів мистецтва минулого. Повторення понять: види мистецтва, художній образ.
Твори, що вивчаються на уроці: картина Л. да Вінчі «Пані з горностаєм
Хід уроку

1. Організаційний момент. Мотивація до навчання.

2. Новий матеріал для засвоєння. Бесіда з учнями про історію розвитку мистецтва.

— Мистецтво як особливий вид людської діяльності зародилося ще в добу палеоліту. Наші печерні предки, незважаючи на щоденну сувору боротьбу за виживання , захоплювалися красою довкілля, багатством та різноманітністю природних форм і намагалися відтворити їх у рисунках доступними засобами. Давні художники використовували гострі камінці для продряпування на скелях або вуглинки від вогнища, природні мінеральні фарби для контурних чи силуетних зображень тварин на стінах печер. Фарбу наносили пальцями або примітивними пензлями (жмут вовни, пучок трави). Пізніше в наскельних малюнках почали з’являтися зображення людей, багатофігурні композиції — зокрема, сцени полювання. Із глибини віків до нас дійшли й висічені з каменю скульптури тварин, рельєфи, гравюри на кістках і рогах упольованих звірів.

Перегляд ілюстрацій . Наскельний малюнок у печері Шове;. Наскельний рельєф «Ритуальний танок» у Танумі.

— Із плином часу вслід за соціальними змінами змінювались предмети і способи зображення, характер і стиль мистецтва, однак на всіх етапах історії людства мистецтво завжди відігравало надзвичайно важливу роль.


Запам҆ятайте Мистецтво — це естетичне пізнання світу в процесі художньої творчості як
особливого виду людської діяльності, що відображує дійсність у конкретно-чуттєвих образах відповідно до певних ідеалів прекрасного.
3. Практичне завдання № 1.
— Пригадайте, що вам відомо про мистецькі стилі та напрями з уроків
музичного та образотворчого мистецтва.
— Усю історію мистецтва розподіляють на великі часові періоди — епохи, у кожній з яких склався певний мистецький стиль чи напрям.
Розгляньте схему, що ілюструє етапи розвитку мистецтва в культурі минулого.— Скільки стилів мистецтва у культурі минулого ви нарахували?

— Назви яких стилів вам відомі?
— Скільки стилів нараховує мистецтво Середньовіччя?
— Про мистецтво якої епохи вам відомо найбільше?

4. Розповідь вчителя про стилі на напрями у мистецтві, види мистецтва.

— Термін «стиль» належить до найбільш дискусійних питань у мистецтвознавстві. Це поняття є центральним в історії мистецтва і поширюється на інші види людської діяльності, перетворюючись в одну з найважливіших категорій культури в цілому. У наш час стилем називають також спосіб життя, манеру поводитися, одягатися, методи і прийоми роботи, наприклад: стиль спілкування, стиль одягу, стиль керівництва тощо.

Стиль у мистецтві — це форма художнього самовизначення епохи, регіону,нації, соціальної або творчої групи чи окремої особистості.
Поняття «художній стиль» розглядають у комплексі з поняттями «художня епоха», «художній напрям» та ін. Художню епоху визначають як конкретно-історичний етап розвитку мистецтва, сформований у певну суспільно-історичну добу. Художня епоха включає художні напрями, кожен з яких охоплює єдність світогляду, естетичних поглядів, шляхів відображення життя і пов’язаний з тим чи іншим творчим методом та художнім стилем. Напрям у мистецтві не виключає глибокої відмінності творчих індивідуальностей.
Запам҆ятайте Стиль у мистецтві — це мова мистецтва: сукупність художніх принципів,прийомів і засобів, характерних для мистецтва певних країн певного історичного періоду, напряму або індивідуальної манери художника.
— В основі будь-якого стилю лежить історично й соціально зумовлена спільність ідейно-художніх принципів, що об’єднує твори майстрів, які працювали в різних видах та жанрах мистецтва. Тому наше знайомство з мистецькими стилями відбуватиметься через вивчення особливостей основних видів мистецтва, твори яких складають світову культурну спадщину.

За способом утілення художнього образу розрізняють просторові мистецтва (архітектура, скульптура, живопис, графіка, фотомистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн); часові мистецтва (музика, література); просторово-часові, або синтетичні (кіномистецтво, театральне мистецтво, хореографія, циркове мистецтво тощо).

Запам҆ятайте Види мистецтва — це форми творчої діяльності, що склалися історично як відображення багатогранності реального світу і проявляються в різноманітності способів та засобів художньо-образного відтворення й естетичного сприйняття.

5. Практичне завдання № 2 «Види мистецтва».
— Розгляньте схему, що зображає види мистецтва.
— З якими видами мистецтва ви знайомі?
— Які види мистецтва вам подобаються найбільше і чому?

— Кожен вид мистецтва розкриває сутність життя, високі етичні ідеали за допомогою певних художніх засобів. Ви вже знаєте , що естетичне відтворення світу в літературі відбувається через слово; в музиці — через звуки та інтонації; у живописі — через кольори та їх відтінки; у скульптурі й архітектурі — через пластичні матеріали , об’ємно-просторові форми; у графіці — через лінії, штрихи, плями, тон; у театрі й кіно — через слово, міміку, жести акторів; у хореографії — через рухи, пластику танцівників тощо.

6. Практичне завдання № 3 «Визначаємо вид мистецтва».
— Розгляньте ілюстрації (с. 9). Які види мистецтва на них зображено? Обґрунтуйте свою думку.

Робота з підручником у парах або перегляд ілюстрацій онлайн за допомогою електронного додатка.

Ілюстрації для перегляду: Вестмінстерське абатство, М. Пимоненко. «Вечоріє», М. Манізер. Пам’ятник Т. Шевченку в Києві, Лондонський симфонічний оркестр, Версальський парк.

7. Розповідь вчителя про художній образ.
— Предметами зображення в мистецтві є природні об’єкти, внутрішній світ людини, її почуття, важливі для неї події особистого чи суспільного життя, побут, традиції тощо , а специфічною формою відображення дійсності — художній образ, який виявляє загальне через конкретне, індивідуальне. Тобто, митець творчо переосмислює дійсність і, використовуючи художню мову, способи зображення та засоби виразності того чи іншого виду мистецтва, передає свої думки, враження й переживання в художньому творі.

Запам҆ятайте

Худoжній oбраз — це властива мистецтву форма відображення реальності крізь призму світосприйняття митця, його естетичних поглядів і ставлення до життя. Саме тому художній образ завжди конкретний, суб’єктивний, унікальний та емоційний.
— У кожному виді мистецтва серед представників творчої спільноти є справжні майстри, творчість яких вирізняється яскравими, самобутніми рисами. У такому випадку говорять про індивідуальний стиль митця.
Запам҆ятайте Індивідульний стиль митця віддзеркалює його характерну авторську манеру,в основі якої — особливості сприймання навколишнього світу, творча фантазія, талант і майстерність.
— В історії мистецтва є безліч прикладів індивідуальних авторських стилів. За кількома мотивами ми розпізнаємо музику В.А. Моцарта або М. Скорика; достатньо невеликих фрагментів живописних творів, аби визначити стиль Р. Рембрандта, Л. да Вінчі, І. Рєпіна та інші.
8. Практичне завдання № 4.
— Розгляньте схему. Поясніть, як ви розумієте зміст поняття «стиль».9. Це цікаво знати.
Картина Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм». Перегляд репродукції картини (презентації, уривку відеофрагмента фільма про творчість Л. да Вінчі тощо).

— Чимало мистецтвознавців вважають, що на картині зображена Чечилія Ґаллерані, з якою художник познайомився в домі свого покровителя — міланського герцога Людовіко Сфорца. Імовірно, портрет був написаний в 1489—1490 роках. На ньому зображена тендітна дівчина, на руках якої покірно сидить маленький пухнастий звірок. Цією картиною, на думку дослідника К. Педретті, Леонардо да Вінчі започаткував традицію портретів п’ятнадцятого століття. Художник намалював не профіль моделі, а зображення в три чверті повороту вліво, що допомогло йому досягти ефекту природності, фіксації однієї миті. Загалом, робота викликає піднесені почуття. Ніжний овал обличчя, проникливий погляд великих, красивих очей, ледь помітна усмішка в куточках вуст — усе це підкреслює не лише зовнішню привабливість, а й красу душі юної моделі.

10. Аналіз твору живопису.

— Розгляньте репродукцію картини Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм». Охарактеризуйте індивідуальний стиль митця за питаннями.

1. Опишіть колірну гаму картини. Які кольори на ній переважають:

теплі чи холодні? споріднені чи контрастні?
2. Чи вдалося художникові передати характер і настрій своєї моделі?
3. Якими засобами він зміг досягти цього?
4. Які особливості індивідуального стилю митця відчуваються в портреті?


11. Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.

— Поясніть, як ви розумієте поняття «стиль у мистецтві». Наведіть приклади стилів різних історичних епох.

— Що означають поняття «художня епоха», «художній напрям»?
— Які види мистецтва вам відомі? Розкажіть, яким видом мистецтва
ви захоплюєтесь найбільше та в якому з них маєте власні здобутки.
— Дайте визначення поняттю «художній образ». Поміркуйте, яким чином художні образи допомагають нам зрозуміти особливості певного стилю мистецтва.

— Що таке індивідуальний стиль митця? Наведіть приклади.

12. Домашнє завдання.

Переглянути зображення світових шедеврів, створених у різні історичні епохи. Складсти схему «Стилі в мистецтві» та доповнити її назвами найвідоміших мистецьких творів, обов’язково вказавши прізвища авторів.
7 червня 2017 в 16:18  |  Переглядів: 107  |  Немає коментарів  |  Поскаржитися на запис
Читайте також: